Loading...
 

impact van sportevenementen

De (maatschappelijke) impact van sportevenementen kan worden gedefinieerd als het effect dat een sportevenement heeft op een samenleving in een gemeente, regio of land. Vaak worden een aantal typen impact onderscheiden:

Tabel 1.1 Voorbeelden van effecten van evenementen

Uitingsvormen
Effect Positief Negatief
Economisch Bestedingen Prijsverhogingen
Vergroting werkgelegenheid Speculatie onroerend goed
Verhoging levensstandaard Verdringing andere toeristen
Onderschatting kosten evenement
Toeristisch/commercieel Bewustwording potentie als toeristische bestemming Bewustzijn ontwikkelingspotentieel Ontwikkeling nieuwe toeristen voorzieningen en accommodaties Verbetering ontsluiting Slechte reputatie als gevolg van slechte faciliteiten, te hoge prijzen Negatieve reacties bestaand bedrijfsleven als gevolg van concurrentie voor arbeidskrachten en subsidies
Fysiek (infrastructuur) Constructie nieuwe faciliteiten Verbetering bestaande infrastructuur Conservering erfgoed Milieuschade Veranderingen in ecologische processen Architectonische vervuiling Vernietiging erfgoed Te grote bezoekersdrukte
Socio-cultureel Toename participatie in soort activiteit verbonden met evenement Versteviging regionale tradities Commercialisatie van tradities Aanpassing van tradities aan commerciële eisen
Psychologisch Verbetering van de burgerzin en gemeenschapszin Bewustzijn van niet lokale zienswijzen (verbreding perspectief) Defensieve reacties in gastregio Cultuurbotsingen Risico van misverstanden leidend tot vijandschap tussen gasten en bezoekers
Politiek Internationale belangstelling en erkenning van de regionale culturele waarden Verbetering planningsvaardigheden Economische exploitatie van de lokale bevolking om de ambities van de politieke elite te bevredigen Verstoring van de ware aard van het evenement teneinde de politieke waarden van het politieke systeem te propageren Toename overheidsuitgaven Legitimering van de bestaande ideologie

Bron: Hall (1992), Oldenboom (1999)

In een rapport van onderzoeksbureau DSP ‘Meer halen uit sportevenementen. Evaluatie VWS beleidskader pilots sportevenementen’ uit 2012 definieert maatschappelijke impact als:
Maatschappelijke spin-off omvat de (positieve maar ook negatieve) effecten die merkbaar en meetbaar zijn in de samenleving als gevolg van het plaatsvindenvan een top- of breedtesportevenement (inclusief de side-events).

Er worden in dit rapport zes ‘themagebieden’ onderscheiden:
- Gezondheid & Vitaliteit
- Participatie & Cohesie
- Beleving & Ervaring
- Economie & Werk
- Milieu & Innovatie
- Imago & Identiteit

Deze themagebieden kunnen ook beschouwd worden als verschillende gebieden waarop (sport)evenementen effecten kunnen hebben.
Dsp

De Werkgroep Evaluatie Sportevenementen heeft een aantal Module of richtlijnen ontwikkeld die aansluiten bij bovenstaande thema’s. Ook heeft de werkgroep ambities vastgelegd in een onderzoeksprogramma WESP.

Created by admin. Last Modification: donderdag Juli 20, 2017 12:29:57 CEST by admin.