Loading...
 

Richtlijnen


De richtlijnen voor het evalueren van (evenementen) zijn ontwikkeld door de WESP, de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen.
De richtlijnen bieden methodes voor een gestandaardiseerde meting van de effecten van evenementen. Zij zijn bedoeld voor gebruik door partijen die belang hebben bij een objectieve effectmeting van evenementen, zoals gemeenten, organisatoren, sponsoren etc.

Het gebruiken van deze Richtlijnenhandboeken en de hierin beschreven meetinstrumenten plus materialen (adviesvragenlijst) is toegestaan, echter uitsluitend met volledige bronvermelding.

Het is gebruikelijk dat de juiste toepassing van de richtlijnen bij een evenement getoetst wordt door middel van een peer review.

Basismodule

De basismodule heeft betrekking op algemene informatie rond de uitvoering van WESP-onderzoeken. Dit betreft informatie die voor veel WESP-onderzoeken van toepassing is. In de eerste plaats betreft dit informatie over gegevensverzameling (o.a. manier van verzamelen, steekproefomvang). Ten tweede is er een lijst van algemene vragen opgenomen die op WESP-onderzoeken van toepassing is (basisvragenlijst). Ten derde zijn er aanwijzingen voor analyse verwoord. Tot slot worden er suggesties voor de rapportage van de resultaten gedaan.
Richtlijn Basismodule


Economische impact

Het onderzoek Economische impact levert een weergave op van (additionele) bestedingen op korte termijn in een afgebakend gebied, zoals een gemeente, provincie, regio of land, waar het evenement plaatsvindt, als gevolg van het evenement. Dit afgebakende gebied wordt aangeduid met het ‘impactgebied’. Het betreft onder andere bestedingen van aanwezige doelgroepen, alsook de ‘netto-bestedingen’ vanuit de organisatie.
Richtlijn Economische impact


Prognose economische impact

Deze richtlijn beschrijft op welke wijze een betrouwbare inschatting gemaakt kan worden van de economische impact van een toekomstig evenement.
Richtlijn Prognose Economische impact


Tevredenheid

Het onderzoek Tevredenheid meet de mate van tevredenheid van een bepaalde doelgroep/populatie over een evenement. Hoe waardeert een doelgroep het evenement? Welke aspecten zijn voor verbetering vatbaar en welke aspecten moet men op niveau zien te houden?
Richtlijn Tevredenheid


Promotionele waarde

Het onderzoek Promotionele Waarde meet de promotionele waarde van een evenement voor de verschillende belanghebbende partijen: sponsors, gemeenten, regio’s, landelijke overheid en organisatoren. Daarbij beperkt deze specifieke module zich tot het vaststellen van het ‘mediumbereik’ van een evenement en de daaraan gekoppelde waarde in termen van ‘reclame equivalenten’.
Richtlijn Promotionele waarde


Bezoekersprofiel

Het onderzoek Bezoekersprofiel levert ‘basale’ standaard gegevens en achtergronden op van bezoekers van een evenement. Het betreft hier profielen van bezoekers en deelnemers.
Richtlijn Bezoekersprofiel


Bezoekersaantallen

Het onderzoek Bezoekersaantallen geeft richtlijnen voor het bepalen van het aantal bezoeken en bezoekers aan een evenement.
Richtlijn Bezoekersaantallen


Beleving

Het onderzoek Beleving levert een weergave op van de beleving van inwoners van de gemeente/regio waar het evenement plaatsvindt. Het betreft hier de beleving van zowel inwoners die het evenement wel hebben bezocht alsook van diegene die geen bezoek hebben afgelegd.
Richtlijn Beleving


Participatie en cohesie

Het doel van het onderzoek dat met deze richtlijn kan worden uitgevoerd is het vaststellen van de mate waarin er effecten optreden op het vlak van participatie en sociale cohesie. De focus ligt hierbij primair op de doelgroepen deelnemers en bezoekers.
Richtlijn Participatie en cohesie


Milieubelasting

Het doel van het onderzoek dat met deze richtlijn kan worden uitgevoerd is het vaststellen van de mate waarin een sportevenement het milieu belast. De focus ligt hierbij op de doelgroepen organisator, deelnemers en bezoekers.
Richtlijn Milieubelasting


Leefstijl & vitaliteit

Sportevenementen kunnen een platform zijn om het belang van een vitaliteit en een gezonde levenswijze te promoten. Het doel van het onderzoek dat met deze richtlijn kan worden uitgevoerd is het vaststellen van de mate waarin er effecten optreden op het vlak van leefstijl en vitaliteit. De focus ligt hierbij primair op de doelgroepen deelnemers en bezoekers.
Richtlijn Leefstijl en vitaliteit


Handreikingen

Vergroten economische spin-off evenementen

(door HAN/BMC)
Handreiking Vergroten Economische Spin-off

Rapport: Vergroten maatschappelijke spin-off evenementen

Dit is een rapportage uit 2012 over de ervaringen een aantal pilot evenementen, waarbij men specifiek gelet heeft op de maatschappelijke impact (of spin-off zoals het in het rapport genoemd wordt). Het rapport tracht tot een conceptueel kader te komen van maatschappelijke spin-off.
Rapport Meer halen uit Sportevenementen
(door DSP Groep)

Handreiking: Vergroten Maatschappelijke Impact

De checklist en het handboek Meer halen uit sportevenementen (2013) zijn bedoeld als instrument, dat evenementenorganisatoren en beleidsmakers helpt om op systematische en doelgerichte wijze invulling te geven aan de maatschappelijke spin-off van hun sportevenement. De checklist – een stappenplan – vormt de basis: door de hulpvragen systematisch te beantwoorden ontstaat een plan van aanpak voor het genereren van maatschappelijke spin-off.
(door DSP Groep)
Handreiking Meer halen uit Sportevenementen

Created by admin. Last Modification: maandag september 4, 2017 10:01:57 CEST by admin.