Loading...
 

Open Onderzoek

Wat is het?

Open Onderzoek is onderzoek waarbij de uitgangspunten, de methodes, de data en de resultaten openbaar en toegankelijk zijn .

Open Onderzoek werkt op basis van een community van onderzoekers, die zich op formele of informele basis verenigd hebben rondom een bepaald thema. 

Deze community bepaalt op welke thema’s er een relatief grote consensus bestaat wat betreft ‘best practises’. Ze legt deze ‘best practises’ vast in richtlijnen en/of afspraken. Hierbij valt te denken aan afspraken rondom vragenlijsten en dataverzameling. Ook maakt zij afspraken over kwaliteitsverbetering en het delen van andere kennis, zoals databestanden.

Waarom, wat is het doel?

Open Onderzoek streeft naar het publiekelijk en vrij delen van methodes, data en resultaten van toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Meestal is dit onderzoek voor beleidsdoeleinden.
De voorstanders van Open Onderzoek vinden dat resultaten en data van onderzoek dat door overheden gefinancierd wordt, zoveel mogelijk vrij toegankelijk dient te zijn. Dit is enerzijds een democratisch rechtvaardigheidsprincipe: onderzoek dat uit publieke middelen is gefinancierd hoort ook publieke beschikbaar te zijn. Het is ook voor de kwaliteit van onderzoek beter als methodes en data transparant en vrij toegankelijk zijn. Het draagt bij aan de integriteit van onderzoek.
De ambitie van Open Onderzoek is om betrouwbaar onderzoek beschikbaar en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk partijen door onafhankelijke, transparante en gevalideerde methodes. Zowel de methodes als de resultaten zijn in principe openbaar. Open Onderzoek baseert zich op de visie dat onderzoek de meeste meerwaarde heeft voor beleid en maatschappij als het vrij toegankelijk is. Standaardisering en vrije toegang van methodes leidt bovendien tot lagere kosten en betere vergelijkbaarheid, waardoor er een transparante markt ontstaat voor kennis, waar zowel aanbieders als gebruikers van profiteren.

Is Open Onderzoek hetzelfde als ‘Open Science’?

Open Onderzoek streeft dezelfde waarden na als Open Science en Open Access. De Open Science beweging richt zich vooral op de academische gemeenschap, dat wil zeggen universiteiten en in mindere mate hogescholen. Open Onderzoek richt zich op alle onderzoekers die onderzoek doen voor marktpartijen en overheid, zoals bijvoorbeeld derde geldstroom onderzoek, marktonderzoek, beleidsonderzoek bij instituten etc.

Hoe werkt open onderzoek?

Open Onderzoek werkt op basis van afspraken tussen onderzoekers die op formele of informele basis verenigd hebben rondom een bepaald thema. Een formele manier van samenkomen is een vereniging of een andere organisatie vorm, een informele manier is een community. Voor het realiseren van een vruchtbaar Open Onderzoek, moeten een aantal fases doorlopen worden.

  1. Het samenbrengen van een community van onderzoekers en gebruikers van kennis over een specifiek thema is een belangrijke eerste stap.
  2. Een tweede stap is een inventarisatie van de status quo op het onderzoeksterrein. Welke thema’s en methodes lenen zich voor standaardisering?
  3. Een derde stap zijn afspraken over publicatie en (publieke) toegankelijkheid van gegevens, waaronder het gebruik van open licenties.
  4. Een laatste belangrijk stap is het maken van afspraken over de inhoudelijke innovatie en verbetering van het onderzoek. Gedacht moet worden aan de validering van methodes, nieuwe richtlijnen e.d.

Voorbeeld uit de praktijk

Een voorbeeld van hoe open onderzoek kan werken, is de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP).
De Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) is een samenwerking tussen kennisinstellingen en onderzoekers op het gebied van evenementenevaluatie. De WESP is sinds 2009 actief en kent inmiddels meer dan 30 leden van ruim 25 Nederlandse kennisinstellingen, evenementenorganisatoren, adviesbureau en beleidsorganisaties.
Deze community heeft vastgesteld over welke deelgebieden er een relatief grote consensus bestaat wat betreft ‘best practises’ voor methoden van evenementenevaluatie. Voor deze gebieden zijn er richtlijnen vastgesteld. Inmiddels zijn er 9 richtlijnen vastgesteld, die variëren van het tellen van bezoekers tot het meten van de maatschappelijke impact.
In de richtlijnen zijn afspraken vastgelegd over methoden. Hierbij valt te denken aan afspraken rondom vragenlijsten en dataverzameling. Het nakomen van deze afspraken wordt gecontroleerd via een kwaliteitssysteem. Dit kan een systeem van peer review zijn, of een systeem van certificering of andere vormen van controle. In het geval van WESP wordt er gewerkt met een peer review systeem.
De aanpak van de WESP is succesvol gebleken: dankzij dit initiatief bestaat er nu een standaardmethode om bepaalde aspecten van evenementen te meten en deze methode wordt breed toegepast. Inmiddels zijn er ca. 60 evaluaties volgens WESP richtlijnen uitgevoerd. Dit succes is te danken aan de inzet van veel verschillende partijen. Om er twee te noemen:

  • het Olympisch Vuur heeft gezorgd voor financiering van het vastleggen van de eerste richtlijnen
  • de subsidievoorwaarden van VWS zorgen er voor dat de richtlijnen een vast onderdeel zijn geworden van de organisatie en evaluatie van evenementen

Meer weten over Open Onderzoek

Wilt u meer weten over open onderzoek, neem dan contact op met de Stichting Open Onderzoek Nederland i.o.:
Egbert Oldenboom, e.oldenboom@meerwaarde.com, T 06 55558757
p.a. Het Wansink 22
7214 AG Epse

 

Created by admin. Last Modification: woensdag November 8, 2017 11:07:03 CET by admin.